TỰ GIỚI THIỆU

OS: Windows XP Build 2600 Service Pack 2

CPU:total 2 family 15, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2

Memory: 4k page, physical 2096108k(1248884k free), swap 3990904k(2797712k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Server VM (1.4.2_10-b03) for windows-x86, built on Oct 10 2005 14:35:06 by "java_re" with MS VC++ 6.0

Bạn bè Tất cả

 • munbbmunbb
 • tipttipt
 • teekaiteekai
 • fantacyfantacy
 • phuong5888phuong5888
 • atuandoatuando

LƯU BÚT

 • tulips87 March 10, 2008, 5:08 am
  tulips87
 • tulips87 December 12, 2006, 7:34 am
  tulips87
  ...nhà vắng chủ nó vậy đó mà ...anh chịu khó lâu lâu tút nó lại 1 tý ...rùi lâu lâu vô nhìn ...relax ....chúc đại ca làm việc thành công nha ^^
 • manyspeed December 11, 2006, 4:25 pm
  manyspeed
  nhà mình nhìn buồn nhẩy!!!
Xem tất cả